Alternatywne sposoby tworzenia strony biernej

Można formułować zdania, które są bierne w znaczeniu, lecz nie w formie za pomocą czasownika to get lub czasownika to have w miejscu czasownika to be. Te konstrukcje często opisują sytuacje, w których chcemy lub zatrudniamy kogoś, aby wykonał coś za nas. Podmiot jest czynny, ale tylko zapewnia sobie wykonanie danej czynności przez kogoś innego, a osoba domyślna, niewymieniona wykonuje czynność wyrażoną czasownikiem głównym w zdaniu. Kiedy zdanie ma znaczenie bierne, osoba wykonująca czynność jest domyślna. W tym przypadku jesteśmy bardziej zainteresowani wynikiem czynności niż osobą wykonującą tę czynność.

Przykłady
 • I must get my hair cut.
 • I must have my hair cut.
 • When are you going to get that window mended?
 • We're having the house painted.

Ten typ konstrukcji może odnosić się do ukończenia danej czynności, zwłaszcza jeśli występuje w zdaniu wyrażenie czasowe.

Przykłady
 • We'll get the work done as soon as possible.
 • I'll get those letters typed before lunchtime.
 • She said she'd have my lunch delivered by noon.
 • You should have your roof repaired before next winter.

Jeśli czasownik odnosi się do czynności niechcianej, niepożądanej, to ma to samo znaczenie co zdanie w stronie biernej.

Przykłady
 • Jim had his car stolen last night.
 • Jim's car was stolen.
 • They had their roof blown off in the storm.
 • Their roof was blown off in the storm.
Zastosowanie czasownika to need w konstrukcjach strony biernej

Możemy używać także czasownika to need, po którym występuje rzeczownik odczasownikowy w konstrukcji czynnej o znaczeniu biernym. Ważną informacją w tych zdaniach jest osoba lub przedmiot, który będzie poddany czynności, a nie osoba wykonująca czynność.

Przykłady
 • The ceiling needs painting.
 • The ceiling needs to be painted.
 • My hair needs cutting.
 • My hair needs to be cut.
 • That faucet needs fixing.
 • That faucet needs to be fixed.