Przymiotniki ilościowe stopnia równego

Aby porównać dwa elementy, które są sobie równe, korzystamy z następującego szablonu:

as + przymiotnik opisujący ilość + (rzeczownik) + as

Wybór przymiotnika ilościowego zależy od tego czy rzeczownik użyty do porównania jest policzalny, czy niepoliczalny.

Rzeczowniki policzalne

Użyj as many i as few z rzeczownikami policzalnymi. Zwróć uwagę, że rzeczownik może zostać pominięty, jeżeli jest zrozumiały z kontekstu, tak jak jest to przedstawione w ostatnim przykładzie poniżej.

Przykłady
 • They have as many children as we do.
 • We have as many customers as they do.
 • Tom has as few books as Jane.
 • There are as few houses in his village as in mine.
 • You know as many people as I do.
 • I have visited the States as many times as he has.
 • I have three brothers. That's as many as you have. („brothers” jest zrozumiałe)
Rzeczowniki niepoliczalne

Użyj as much lub as little z rzeczownikami niepoliczalnymi. Zwróć uwagę, że rzeczownik może zostać pominięty, jeżeli jest zrozumiały z kontekstu, tak jak jest to przedstawione w ostatnim przykładzie poniżej.

Przykłady
 • John eats as much food as Peter.
 • Jim has as little patience as Sam.
 • You've heard as much news as I have.
 • He's had as much success as his brother has.
 • They've got as little water as we have.
 • I'm not hungry. I've had as much as I want. („food” jest zrozumiałe)