Czas Past Continuous

Zastosowanie czasu Past Continuous

Czas Past Continuous opisuje czynności i zdarzenia mające miejsce w przeszłości, które rozpoczęły się w przeszłości i jeszcze trwają w momencie, gdy o nich mówimy. Innymi słowy, wyraża czynności nieukończone w przeszłości.

Używamy czasu Past Continuous:

  • często, aby zarysować tło historii napisanej w czasie przeszłym, na przykład: "The sun was shining and the birds were singing as the elephant came out of the jungle. The other animals were relaxing in the shade of the trees, but the elephant moved very quickly. She was looking for her baby, and she didn't notice the hunter who was watching her through his binoculars. When the shot rang out, she was running towards the river..."
  • aby opisać czynność niezakończoną, która została przerwana przez inną czynność lub wydarzenie, na przykład: ”I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. ”
  • aby wyrazić zmianę zdania, na przykład: "I was going to spend the day at the beach but I've decided to get my homework done instead."
  • z czasownikiem to wonder, aby sformułować uprzejmą prośbę, na przykład: "I was wondering if you could baby-sit for me tonight."
Przykłady
  • They were waiting for the bus when the accident happened.
  • Caroline was skiing when she broke her leg.
  • When we arrived he was having a bath.
  • When the fire started I was watching television.

Uwaga: używamy czasu Past Simple z czasownikami, które przeważnie nie występują w formie ciągłej.

Tworzenie czasu Past Continuous

Forma czasu Past Continuous składa się z dwóch części: formy czasu przeszłego to be (was/were) oraz formy podstawowej czasownika głównego + końcówka -ing.

Podmiot was/were forma podstawowa + końcówka -ing
They were watching
Zdanie twierdzące
She was reading
Zdanie przeczące
She wasn't reading
Zdanie pytające
Was she reading?
Zdanie pytające z przeczeniem
Wasn't she reading?
„To play ” w czasie Past Continuous
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające
I was playing I was not playing Was I playing?
You were playing You were not playing Were you playing?
He was playing He wasn't playing Was he playing?
We were playing We weren't playing Were we playing?
They were playing They weren't playing Were they playing?