Czas Past Perfect

Zastosowanie czasu Past Perfect

Czas Past Perfect odnosi się do przeszłości i używany jest, aby doprecyzować, że czynność lub wydarzenie miało miejsce przed kolejnym w przeszłości. Nie ma znaczenia, o którym wydarzeniu wspominamy w pierwszej kolejności, ponieważ to czas gramatyczny informuje nas o tym, co wydarzyło się najpierw.

W poniższych przykładach, wydarzenie A ma miejsce wcześniej niż wydarzenie B:

Wydarzenie A Wydarzenie B
John had gone out when I arrived in the office.
Wydarzenie A Wydarzenie B
I had saved my document before the computer crashed.
Wydarzenie B Wydarzenie A
When they arrived we had already started cooking.
Wydarzenie B Wydarzenie A
He was very tired because he hadn't slept well.

Tworzenie czasu Past Perfect

Czas Past Perfect składa się z dwóch części: formy czasu przeszłego czasownika to have (had) + imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego.

Podmiot had imiesłów czasu przeszłego
Zdanie twierdzące
She had given
Zdanie przeczące
She hadn't asked.
Zdanie pytające
Had they arrived?
Zdanie pytające z przeczeniem
Hadn't you finished?
„To decide ” w czasie Past Perfect
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające
I had decided I hadn't decided Had I decided?
You had decided You hadn't decided Had you decided?
She had decided She hadn't decided Had she decided?
We had decided We hadn't decided Had we decided?
They had decided They hadn't decided Had they decided?

Czas Past perfect + just

Używamy just z czasem Past Perfect mówiąc o wydarzeniu, które miało miejsce chwilę przed kolejnym, na przykład:

  • The train had just left when I arrived at the station.
  • She had just left the room when the police arrived.
  • I had just put the washing out when it started to rain.