Czas Past Simple

Definicja czasu Past Simple

Czasu Past Simple używamy mówiąc o czynności zakończonej w przeszłości. Czas Past Simple jest formą podstawową czasu przeszłego w języku angielskim. Moment wykonanej czynności może mieć miejsce zarówno w bliskiej, jak i dalekiej przeszłości, a czas trwania czynności nie jest istotny.

Przykłady
 • John Cabot sailed to America in 1498.
 • My father died last year.
 • He lived in Fiji in 1976.
 • We crossed the Channel yesterday.

Zawsze używamy czasu Past Simple mówiąc kiedy coś miało miejsce, a więc używamy konkretnych wyrażeń czasowych:

 • częstotliwość: often, sometimes, always
  I sometimes walked home at lunchtime.
  I often brought my lunch to school.
 • określony punkt w czasie: last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago
  We saw a good film last week.
  Yesterday, I arrived in Geneva.
  She finished her work atseven o'clock
  I went to the theatre last night
 • nieokreślony punkt w czasie: the other day, ages ago, a long time ago
  People lived in caves a long time ago.
  She played the piano when she was a child.

Uwaga: wyraz ago to przydatny sposób wyrażania jak dawno coś miało miejsce. Występuje po okresie czasu, na przykład: a week ago, three years ago, a minute ago.

Uwaga: Czas Past Simple może łudząco przypominać czas przeszły prosty w języku polskim, ale należy pamiętać, że znaczenie nie zawsze jest identyczne.

Tworzenie czasu Past Simple

Czas Past Simple z czasownikami regularnymi
Zdanie twierdzące
Podmiot + rzeczownik + końcówka -ed  
I skipped.  
Zdanie przeczące
Podmiot + did not + bezokolicznik bez to
They didn't go.
Zdanie pytające
Did + podmiot + bezokolicznik bez to
Did she arrive?
Zdanie pytające z przeczeniem
Did not + podmiot + bezokolicznik bez to
Didn't you play?
To Walk
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające
I walked I didn't walk Did I walk?
You walked You didn't walk Did you walk?
He walked He didn't walk Did he walk?
We walked We didn't walk Did we walk?
They walked They didn't walk Did they walk?
Formy czasu Past Simple czasowników to be, to have, to do
Podmiot Czasownik
  Be Have Do
I was had did
You were had did
He/She/It was had did
We were had did
You were had did
They were had did

Uwagi o formach twierdzących, przeczących i pytających

Zdania twierdzące

Forma twierdząca czasu Past Simple nie jest skomplikowana:

 • I was in Japan last year
 • She had a headache yesterday.
 • We did our homework last night.
Zdania przeczące i pytające

W zdaniach przeczących stosujemy formę czasu Past Simple od czasownika to do, czyli did, na przykład: We didn't do our homework last night.
Przeczenie od have tworzymy za pomocą formy did, dodając do niej partykułę not lub formę skróconą/ściągniętą n't.

Pytania z czasownikiem have zazwyczaj przybierają formę did.

Przykłady
 • They weren't in Rio last summer.
 • We didn't have any money.
 • We didn't have time to visit the Eiffel Tower.
 • We didn't do our exercises this morning.
 • Were they in Iceland last January?
 • Did you have a bicycle when you were young?
 • Did you do much climbing in Switzerland?

Uwaga: W zdaniach przeczących i pytających wszystkie czasowniki w czasie Past Simple przybierają formę did.

Czasowniki nieregularne

Niektóre czasowniki w czasie Past Simple są nieregularne, na przykład:

to go
 • He went to a club last night.
 • Did he go to the cinema last night?
 • He didn't go to bed early last night.
to give
 • We gave her a doll for her birthday.
 • They didn't give John their new address.
 • Did Barry give you my passport?
to come
 • My parents came to visit me last July.
 • We didn't come because it was raining.
 • Did he come to your party last week?