Czas Present Simple

Czas Present Simple (teraźniejszy prosty) jest jednym z kilku czasów teraźniejszych w języku angielskim. Służy do opisywania: nawyków, sytuacji niezmiennych, prawd ogólnych oraz niezmiennych ustaleń. Czas ten tworzy się w bardzo prosty sposób - wystarczy użyć formy podstawowej czasownika, na przykład: I take, you take, we take, they take. W 3. osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -s na końcu koniugowanego czasownika, na przykład: he takes, she takes.

Stosujemy czas Present Simple:

 • aby wyrazić przyzwyczajenia, powszechne prawdy, powtarzające się czynności, niezmienne sytuacje, emocje i życzenia:
  I smoke (nawyk); I work in London (sytuacja niezmienna); London is a large city (prawda ogólna)
 • aby kogoś poinstruować lub dać wskazówki:
  You walk for two hundred meters, then you turn left.
 • aby wyrazić niezmienne ustalenia odnoszące się do teraźniejszości lub przyszłości:
  Your exam starts at 09.00
 • aby wyrazić czas przyszły po niektórych spójnikach: after, when, before, as soon as, until:
  He'll give it to you when you come next Saturday.
Uwaga! Nie stosujemy czasu Present Simple do wyrażania czynności, które mają miejsce w momencie, w którym o nich mówimy.

Przykłady

 • Nawyki
  He drinks tea at breakfast.
  She only eats fish.
  They watch television regularly.
 • Czynności lub wydarzenia powtarzające się
  We catch the bus every morning.
  It rains every afternoon in the hot season.
  They drive to Monaco every summer.
 • Prawdy ogólne
  Water freezes at zero degrees.
  The Earth revolves around the Sun.
  Her mother is Peruvian.
 • Instrukcje i wskazówki
  Open the packet and pour the contents into hot water.
  You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford.
 • Ustalenia stałe
  His mother arrives tomorrow.
  Our holiday starts on the 26th March
 • Konstrukcje wyrażające przyszłość
  She'll see you before she leaves.
  We'll give it to her when she arrives.

Tworzenie czasu Present Simple: to think

Zdanie twierdzące Zdanie pytające Zdanie przeczące
I think Do I think? I do not think
You think Do you think? You do not think
He thinks Does he think? He does not think
She thinks Does she think? She does not think
It thinks Does it think? It does not think
We think Do we think? We do not think.
They think Do they think? They do not think.

Uwagi o trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple

 • W trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownik zawszy kończy się spółgłoską -s:
  he wants, she needs, he gives, she thinks.
 • W przeczeniach i pytaniach stosujemy formę DOES (= trzecią osobę liczby pojedynczej od czasownika posiłkowego DO) + bezokolicznik danego czasownika.
  He wants ice cream. Does he want strawberry? He does not want vanilla.
 • Czasowniki zakończone na -y: w trzeciej osobie liczby pojedynczej -y zmieniamy na -ies:
  fly --> flies, cry --> cries
  Wyjątek: gdy samogłoska stoi przed -y:
  play --> plays, pray --> prays
 • Dodajemy końcówkę -es do czasowników zakończonych na: -ss, -x, -sh, -ch:
  he passes, she catches, he fixes, it pushes
Przykłady
 • He goes to school every morning.
 • She understands English.
 • It mixes the sand and the water.
 • He tries very hard.
 • She enjoys playing the piano.