Mowa zależna i niezależna

Mowa zależna i niezależna może sprawić wiele kłopotów podczas nauki języka angielskiego. Postarajmy się najpierw zdefiniować pojęcia, aby później przyjrzeć się temu jak mówić o tym, co ktoś powiedział i jak przekształcić mowę niezależną w mowę zależną i odwrotnie.

Możemy odpowiedzieć na pytanie What did he say? na dwa sposoby:

  • powtarzając/cytując wypowiedziane słowa (mowa niezależna)
  • przytaczając/parafrazując wypowiedziane słowa (mowa zależna).

Mowa niezależna

W mowie niezależnej powtarzamy czy też cytujemy w sposób wierny wypowiedziane słowa. Kiedy używamy mowy niezależnej w pisaniu, umieszczamy wypowiedziane słowa w cudzysłowach angielskich (" ") i nie wprowadzamy do nich żadnych zmian. Możemy powtarzać coś co się dzieje TERAZ (na przykład: rozmowa telefoniczna) lub powtarzać komuś tę rozmowę później.

Przykłady
  • She says, "What time will you be home?"
  • She said, "What time will you be home?" and I said, "I don't know! "
  • "There's a fly in my soup!" screamed Simone.
  • John said, "There's an elephant outside the window."

Mowa zależna

Używamy mowy zależnej przeważnie do mówienia o przeszłości, a więc z reguły następuje zmiana czasu wypowiadanych słów. Stosujemy takie czasowniki parafrazy, jak: say, tell, ask oraz wyraz that, który wprowadza przytaczane słowa. W mowie zależnej nie stosujemy cudzysłowów.

She said, "I saw him." (mowa niezależna) = She said that she had seen him. (mowa zależna)

Możemy ominąć that:
She told him that she was happy. = She told him she was happy.

„Say” i „tell”

Stosujemy „say”, kiedy nie ma dopełnienia dalszego:
He said that he was tired.

Stosujemy „tell” zawsze wtedy, kiedy wymieniamy osobę, z którą się rozmawia (dopełnienie dalsze):
He told me that he was tired.

„Talk” i „speak”

Stosujemy „talk” i „speak” w celu opisania czynności komunikowania się:
He talked to us.
She was speaking on the telephone.

Stosujemy także „talk” i „speak” z „about”, aby odnieść się do tego co było powiedziane:
He talked (to us) about his parents.