Określniki dystrybucji dla par elementów

Określniki dystrybucji both, either i neither wyrażają podział między parą elementów. W zasadzie określniki te nie mogą być użyte w odniesieniu do grupy trzech lub większej liczby elementów, ani także do grupy o nieokreślonej wielkości. Możemy używać ich wyłącznie z rzeczownikami policzalnymi.

 

Zastosowanie „both”

Both odnosi się do całej pary i dosłownie oznacza „zarówno jeden, jak i drugi”. Both może występować samodzielnie z rzeczownikami liczby mnogiej bądź może poprzedzać of z lub bez przedimka. Jeśli występuje po określniku zaimek w liczbie mnogiej, należy oddzielić both od zaimka wyrazem of. Both nie występuje z rzeczownikami liczby pojedynczej, ponieważ odnosi się do dwóch elementów.

Przykłady
 • Both children were born in Italy.
 • Both the children were born in Italy.
 • Both of the children were born in Italy.
 • Both my parents have fair hair.
 • Both of my parents have fair hair.
 • Both of us like skiing.
 • I told both of them to calm down.

Zastosowanie „either”

Either ma znaczenie pozytywne i kiedy występuje samodzielnie odnosi się do jednego z dwóch elementów w parze. W znaczeniu dosłownym jest to „jeden lub drugi”. Z uwagi na fakt, iż odnosi się tylko do jednego elementu z pary, either powinno występować jedynie przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Either może występować również z rzeczownikiem lub zaimkiem liczby mnogiej, jeśli następuje po nim of.

Przykłady
 • I can stay at either hotel.
 • Either day is fine for me.
 • There are two chairs here. You can take either of them.
 • Either of you can come.
 • Either of the hotels will be fine.
 • I can eat either of the salads.

Either może występować także z or w konstrukcji, w której mówimy o każdym elemencie z osobna w kolejności. Znaczenie pozostaje niezmienione, ale w tym przypadku either nie pełni funkcji określnika dystrybucji, lecz występuje jako spójnik.

Przykłady
 • You can have either ice cream or chocolate cake.
 • I will come on either Thursday or Friday.
 • You can either come inside or put on your raincoat.

Zastosowanie „neither”

Neither ma znaczenie negatywne i gdy występuje samodzielnie odnosi się do całej pary. Oznacza dosłownie „ani jeden, ani drugi”. Z uwagi na fakt, że odnosi się tylko do jednego elementu z pary, należy użyć neither przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej. Neither może występować także z rzeczownikami i zaimkami w liczbie mnogiej, jeśli następuje po nim of.

Przykłady
 • Neither chair is any good.
 • Neither brother came.
 • Which bag do you want? Neither of them.
 • Neither of us were on time.
 • I think neither of these dresses fits me.
 • Neither of the children wanted to go.

Neither może występować też z nor w konstrukcji, w której jest mowa kolejno o każdym z elementów w parze. Znaczenie nie ulega zmianie, ale w tym przypadku neither nie pełni funkcji określnika dystrybucji, lecz występuje jako spójnik.

Przykłady
 • You can have neither cookies nor candy.
 • It is neither raining nor snowing.
 • She is neither tall nor short.