Określniki stopnia ilości

Określniki stopnia ilości pozwalają na porównanie ilości jednego elementu do drugiego elementu, bez określenia konkretnej ilości danego elementu. Określniki te występują przed rzeczownikami i niektóre stosuje się z rzeczownikami policzalnymi, a inne z niepoliczalnymi. Jeśli rzeczownik jest zrozumiały z kontekstu, to można go pominąć.

Są to formy różne od przymiotników stopnia wyższego i najwyższego, służą do porównania jakościowego oraz różne od przysłówków stopnia wyższego i najwyższego, które służą do porównania sposobu, w którym dana czynność została wykonana. Tak jak w przypadku przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym, określniki stopnia ilości opisują pozycję względną na skali większości i mniejszości. Stopień najwyższy jest zawsze poprzedzony w zdaniu the.

określnik ilości stopień wyższy stopień najwyższy
Z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej
many more most
few fewer fewest
Z rzeczownikami niepoliczalnymi
much more most
little less least
Przykłady
  • There are many people in England, more people in India, but the most people live in China.
  • Much time and money is spent on education, more on health services but the most is spent on national defence.
  • Few rivers in Europe are not polluted.
  • Fewer people die young now than in the seventeenth century.
  • The country with the fewest people per square kilometre must be Australia.
  • Scientists have little hope of finding a complete cure for cancer before the year 2020.
  • She had less time to study than Paul but had better results.
  • Give that dog the least opportunity and it will bite you.