„Pre-określniki”

„Pre-określniki” występują zazwyczaj przed przedimkiem nieokreślonym + przymiotnikiem + rzeczownikiem, aby wyrazić opinię o rzeczowniku, który modyfikują. Stosujemy such i what, aby wyrazić zdziwienie lub inne emocje.

Przykłady
  • What a lovely day!
  • She's such a beautiful woman.
  • You can't imagine what an incredible meal I just ate.
  • I've had such a good time today!

Rather i quite to wyrazy komentarza odnoszące się do stopnia danej cechy wyrażonej przez przymiotnik modyfikujący rzeczownik. Rather i quite mogą wyrażać rozczarowanie, przyjemność lub inne emocje, w zależności od użytego przymiotnika. W brytyjskiej odmianie języka angielskiego, rather używa się jako „pre-określnika”, natomiast w odmianie amerykańskiej jest to tylko przysłówek. Poniższe przykłady pochodzą z odmiany brytyjskiej.

Przykłady
  • It was quite a nice day.
  • He's had quite a bad accident.
  • It's rather a small car.
  • I've just met rather a nice man.