Przedimki nieokreślone

W języku angielskim występują dwa przedimki nieokreślone: a i an. Tak jak inne przedimki, również przedimki nieokreślone są nieodmienne. Stosujemy jeden lub drugi, w zależności od pierwszej litery wyrazu następującego po przedimku, zasada ta ma na celu ułatwienie wymowy. Stosujemy a, kiedy następny wyraz zaczyna się spółgłoską lub też przed wyrazami zaczynającymi się samogłoską u lub dyftongiem eu, których wymowa brzmi jak w zaimku you. Stosujemy an, kiedy następny wyraz zaczyna się samogłoską (a,e,i,o,u) lub h niemym.

Przykłady
 • a boy
 • an apple
 • a car
 • a helicopter
 • an elephant
 • a big elephant
 • an itchy sweater
 • an ugly duck
 • a european
 • a university
 • a unit
 • an hour
 • an honor

Przedimek nieokreślony używany jest, gdy mówimy o czymś po raz pierwszy lub odnosimy się do konkretnego członka grupy bądź klasy. Niektóre przypadki i przykłady są przedstawione poniżej.

Stosujemy a/an, gdy mówimy o czymś po raz pierwszy.

Przykłady
 • Would you like a drink?
 • I've finally got a good job.
 • An elephant and a mouse fell in love.
Nazywanie członków grupy

Stosujemy a/an z nazwami zawodów.

Przykłady
 • John is a doctor.
 • Mary is training to be an engineer.
 • He wants to be a dancer.

Stosujemy a/an z narodowościami i religiami w liczbie pojedynczej.

Przykłady
 • John is an Englishman.
 • Kate is a Catholic.

Stosujemy a z nazwami dni tygodnia, pod warunkiem, że nie mamy na myśli jakiegoś konkretnego dnia.

Przykłady
 • I was born on a Thursday.
 • Could I come over on a Saturday sometime?

Stosujemy a/an, kiedy podajemy przykład czegoś.

Przykłady
 • The mouse had a tiny nose .
 • The elephant had a long trunk .
 • It was a very strange car .

Stosujemy a/an z rzeczownikami w liczbie pojedynczej występujących po wyrazach 'what' oraz 'such'.

Przykłady
 • What a shame !
 • She's such a beautiful girl .
 • What a lovely day !

Stosujemy a/an w znaczeniu „jeden”, kiedy odnosimy się do jednego przedmiotu bądź osoby, lub też pojedynczej jednostki miary. W poniższych zdaniach używanie one zamiast przedimka nieokreślonego jest gramatycznie poprawne. W ten sposób akcentujemy liczbę i odróżniamy ją od innych liczebników, które mogą występować w sąsiedztwie.

Przykłady
 • I'd like an orange and two lemons please.
 • I'd like one orange and two lemons please.
 • The burglar took a diamond necklace and some valuable paintings.
 • I can think of a hundred reasons not to come.
 • I need a kilogram of sugar.
 • I need one kilogram of sugar.
 • You can't run a mile in 5 minutes!