Przysłówki czasu

Przysłówki czasu wskazują kiedy dane wydarzenie miało miejsce, ale także jak długo oraz jak często. Przysłówki czasu są nieodmienne i często występują w języku angielskim. Przysłówki czasu przybierają miejsce w zdaniu w zależności od znaczenia danego przysłówka czasu.

Przysłówki odpowiadające na pytanie: kiedy?

Przysłówki wskazujące na to kiedy coś się wydarzyło, z reguły umieszczane są na końcu zdania.

Przykłady
 • Goldilocks went to the Bears' house yesterday.
 • I'm going to tidy my room tomorrow.
 • I saw Sally today.
 • I will call you later.
 • I have to leave now.
 • I saw that movie last year.

Umieszczenie przysłówka wskazującego na to, kiedy coś się wydarzyło, na końcu zdania to pozycja neutralna. Przysłówki te można również umieścić gdzie indziej, aby zaakcentować inny aspekt. Wszystkie tego typu przysłówki mogą występować na początku zdania, aby uwydatnić aspekt czasowy; niektóre przysłówki mogą poprzedzać czasownik główny w pisaniu formalnym, a inne nie mogą zajmować takiej pozycji w zdaniu.

Przykłady
 • Later Goldilocks ate some porridge. (czas jest istotny)
 • Goldilocks later ate some porridge. (zastosowanie bardziej formalne, jak w raporcie policyjnym)
 • Goldilocks ate some porridge later. (zastosowanie neutralne, brak konkretnej emfazy)

Przysłówki odpowiadające na pytanie: jak długo?

Przysłówki informujące o długości danego wydarzenia występują zazwyczaj na końcu zdania.

Przykłady
 • She stayed in the Bears' house all day.
 • My mother lived in France for a year.
 • I have been going to this school since 1996.

W tych syntagmach przysłówkowych informujących o długości wydarzenia, for poprzedza zawsze wyrażenie czasu trwania, podczas gdy since poprzedza zawsze wyrażenie odnoszące się do konkretnego punktu w czasie.

Przykłady
 • I stayed in Switzerland for three days.
 • I am going on vacation for a week.
 • I have been riding horses for several years.
 • The French monarchy lasted for several centuries.
 • I have not seen you since Monday.
 • Jim has been working here since 1997.
 • There has not been a more exciting discovery since last century.

Przysłówki odpowiadające na pytanie: jak często?

Przysłówki wskazujące jak często coś ma miejsce wyrażają częstotliwość czynności. Zazwyczaj występują przed czasownikiem głównym, ale po czasownikach posiłkowych, takich jak: be, have, may, must. Jedynym wyjątkiem jest przypadek, gdy czasownikiem głównym jest czasownik „to be”, ponieważ wtedy przysłówek umieszcza się po czasowniku głównym.

Przykłady
 • I often eat vegetarian food.
 • He never drinks milk.
 • You must always fasten your seat belt.
 • I am seldom late.
 • He rarely lies.

Wiele przysłówków wyrażających częstotliwość może występować zarówno na początku, jak i na końcu zdania, z małymi wyjątkami. Kiedy przysłówki występują w tych miejscach, ich znaczenie jest wzmocnione.

Przysłówki, które mogą występować w tych dwóch miejscach. Miejsce silne Miejsce słabe
frequently I visit France frequently. I frequently visit France.
generally Generally, I don't like spicy foods. I generally don't like spicy foods.
normally I listen to classical music normally. I normally listen to classical music.
occasionally I go to the opera occasionally. I occasionally go to the opera.
often Often, I jog in the morning. I often jog in the morning.
regularly I come to this museum regularly. I regularly come to this museum.
sometimes I get up very early sometimes. I sometimes get up very early.
usually I enjoy being with children usually. I usually enjoy being with children.

Niektóre przysłówki wyrażające częstotliwość wskazują dokładną liczbę razy coś miało miejsce. Takie przysłówki występują zazwyczaj na końcu zdania.

Przykłady
 • This magazine is published monthly.
 • He visits his mother once a week.
 • I work five days a week.
 • I saw the movie seven times.

Zastosowanie yet

Yet stosuje się w pytaniach i w zdaniach przeczących, aby pokazać, że coś się jeszcze nie wydarzyło lub mogło się nie wydarzyć, ale oczekujemy, że się wydarzy. Występuje na końcu zdania lub po partykule not.

Przykłady
 • Have you finished your work yet? (= proste pytanie o informację)
 • No, not yet. (= prosta odpowiedź przecząca)
 • They haven't met him yet. (= proste stwierdzenie przeczące)
 • Haven't you finished yet? (= wyrażenie zdziwienia)

Zastosowanie still

Still wyraża ciągłość. W zdaniach oznajmujących występuje przed czasownikiem głównym oraz po czasownikach posiłkowych, takich jak: be, have, might, will. Jeśli czasownikiem głównym jest to be, wtedy należy umieścić still raczej po nim, niż przed. W pytaniach, still występuje przed czasownikiem głównym.

Przykłady
 • She is still waiting for you.
 • Jim might still want some.
 • Do you still work for the BBC?
 • Are you still here?
 • I am still hungry.

Kolejność przysłówków czasu

Jeżeli trzeba użyć więcej niż jednego przysłówka czasu w zdaniu, należy przestrzegać następującej kolejności:

1: jak długo 2: jak często 3: kiedy

Przykłady
 • 1 + 2 : I work (1) for five hours (2) every day
 • 2 + 3 : The magazine was published (2) weekly (3) last year.
 • 1 + 3 : I was abroad (1) for two months (3) last year.
 • 1 + 2 + 3 : She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year.