Przysłówki sposobu

Przysłówki sposobu wskazują jak coś się dzieje. Zwykle stawia się je albo po czasowniku głównym, albo przed dopełnieniem.

Przykłady
 • He swims well.
 • He ran quickly.
 • She spoke softly.
 • James coughed loudly to attract her attention.
 • He plays the flute beautifully. (po dopełnieniu bliższym)
 • He ate the chocolate cake greedily. (po dopełnieniu bliższym)

Przysłówek sposobu nie może występować pomiędzy czasownikiem i swoim dopełnieniem bliższym. Przysłówek należy umieścić albo przed czasownikiem, albo na końcu zdania.

Przykłady
 • He ate greedily the chocolate cake. [niepoprawnie]
 • He ate the chocolate cake greedily. [poprawnie]
 • He greedily ate the chocolate cake. [poprawnie]
 • He gave us generously the money. [niepoprawnie]
 • He gave us the money generously. [poprawnie]
 • He generously gave us the money. [poprawnie]

Jeżeli przed dopełnieniem czasownika znajduje się przyimek, można wtedy umieścić przysłówek sposobu przed przyimkiem lub po dopełnieniu.

Przykłady
 • The child ran happily towards his mother.
 • The child ran towards his mother happily.

Przysłówki sposobu powinny zawsze występować zaraz po czasownikach, które nie posiadają podmiotu (czasowniki nieprzechodnie).

Przykłady
 • The town grew quickly after 1997.
 • He waited patiently for his mother to arrive.

Te powszechnie używane przysłówki sposobu niemal zawsze występują bezpośrednio po czasowniku: well, badly, hard, fast.

Przykłady
 • He swam well despite being tired.
 • The rain fell hard during the storm.

Miejsce przysłówka jest ważne, kiedy w zdaniu występuje więcej niż jeden czasownik. Jeżeli przysłówek stoi przed lub po czasowniku głównym, to modyfikuje tylko ten czasownik. Jeżeli przysłówek stoi po zdaniu składowym, to modyfikuje wtedy całą czynność wyrażaną przez zdanie składowe. Zwróć uwagę na różnicę w znaczeniu między następującymi zdaniami.

Przykład Znaczenie
She quickly agreed to re-type the letter. zgoda jest szybka
She agreed quickly to re-type the letter. zgoda jest szybka
She agreed to re-type the letter quickly. przepisanie jest szybkie
He quietly asked me to leave the house. prośba jest cicha
He asked me quietly to leave the house. prośba jest cicha
He asked me to leave the house quietly. opuszczenie domu jest szybkie
Zastosowanie literackie

Czasami przysłówek sposobu stawiany jest przed czasownikiem + dopełnieniem dla emfazy.

Przykłady
 • He gently woke the sleeping woman.
 • She angrily slammed the door.

Niektórzy pisarze stawiają przysłówek sposobu na początku zdania, aby przykuć uwagę czytelnika.

Przykłady
 • Slowly she picked up the knife.
 • Roughly he grabbed her arm.