Stopień wyższy i najwyższy

Przymiotniki w stopniu wyższym

Przymiotniki w stopniu wyższym służą do porównania różnic pomiędzy dwoma elementami (larger, smaller, faster, higher). Używa się ich w zdaniach, w których porównuje się dwa rzeczowniki w następujący sposób:

Rzeczownik (podmiot) + czasownik + przymiotnik w stopniu wyższym + than + rzeczownik (dopełnienie).

Drugi element porównania może zostać pominięty, jeżeli jest zrozumiały z kontekstu (ostatni przykład poniżej).

Przykłady
 • My house is larger than hers.
 • This box is smaller than the one I lost.
 • Your dog runs faster than Jim's dog.
 • The rock flew higher than the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. („than Jim” jest zrozumiałe)

Przymiotniki w stopniu najwyższym

Przymiotników w stopniu najwyższym używa się do opisu cechy w stopniu najwyższym lub najniższym (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Stosuje się je w zdaniach, w których podmiot porównywany jest do pewnej grupy przedmiotów.

Rzeczownik (podmiot) + czasownik + the + przymiotnik w stopniu najwyższym + rzeczownik (dopełnienie).

Grupa porównywana może zostać pominięta, jeżeli jest zrozumiała z kontekstu (ostatni przykład poniżej).

Przykłady
 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I've ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. („of all the rocks” jest zrozumiałe)

Tworzenie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym

Tworzenie stopnia wyższego i najwyższego jest łatwe, ponieważ forma zależy od liczby sylab danego przymiotnika w stopniu równym.

Przymiotniki jednosylabowe

Należy dodać -er w stopniu wyższym oraz -est w stopniu najwyższym. Jeżeli przymiotnik posiada spółgłoskę + pojedynczą samogłoskę + spółgłoskę, należy podwoić ostatnią spółgłoskę przed dodaniem końcówki.

Przymiotnik Stopień wyższy Stopień najwyższy
tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest
Przymiotniki dwusylabowe

W przymiotnikach dwusylabowych można utworzyć stopień wyższy albo dodając -er, albo poprzedzając przymiotnik elementem more. Stopień najwyższy tworzy się albo dodając -est, albo poprzedzając przymiotnik elementem most. W wielu przypadkach używa się obu form, choć jedna z nich jest bardziej powszechna. Jeżeli nie jesteś pewien czy dany przymiotnik dwusylabowy może przybrać końcówkę stopnia wyższego lub najwyższego, bezpieczniej będzie użyć more i most. W przymiotnikach zakończonych na y, należy zamienić y na i przed dodaniem końcówki.

Przymiotnik Stopień wyższy Stopień najwyższy
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
Przymiotniki wielosylabowe

W przymiotnikach z trzema lub większą liczbą sylab, stopień wyższy tworzymy dodając more przed przymiotnikiem, a stopień najwyższy dodając z przodu most.

Przymiotnik Stopień wyższy Stopień najwyższy
important more important most important
expensive more expensive most expensive

Przymiotniki nieregularne w stopniu wyższym i najwyższym

Te często używane przymiotniki mają całkowicie nieregularne formy stopnia wyższego i najwyższego.

Przymiotnik Stopień wyższy Stopień najwyższy
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest
Przykłady
 • Today is the worst day I've had in a long time.
 • You play tennis better than I do.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive than that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.