Zaimki

Zaimki zastępują rzeczowniki. Aby użyć odpowiedniego zaimka trzeba pamiętać o dwóch elementach: zastępowanym rzeczowniku i jego funkcji w zdaniu. Zaimki w języku angielskim przybierają rodzaj rzeczownika, który zastępują jedynie w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Zaimki w drugiej osobie liczby mnogiej i pojedynczej są identyczne, z wyjątkiem zaimka zwrotnego.

  Zaimek osobowy Zaimek osobowy w formie dopełnienia Przymiotnik dzierżawczy Zaimek dzierżawczy Zaimek zwrotny i emfatyczny
1. os. liczby pojedynczej I me my mine myself
2. os. liczby pojedynczej you you your yours yourself
3. os. liczby pojedynczej, r. męskiego he him his his himself
3. os liczby pojedynczej, r. żeńskiego she her her hers herself
3. os. liczby pojedynczej, r. nijakiego it it its   itself
1. os. liczby mnogiej we us our ours ourselves
2. os. liczby mnogiej you you your yours yourselves
3. os. liczby mnogiej they them their theirs themselves

Zaimki osobowe

Zaimki osobowe zastępują rzeczowniki, które stanowią podmiot zdania składowego. Zaimki osobowe w 3. osobie są często używane, aby uniknąć powtórzenia imienia/nazwy podmiotu.

Przykłady
 • I am 16.
 • You seem lost.
 • Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
 • This table is old. It needs to be repainted.
 • We aren't coming.
 • They don't like pancakes.

Zaimki osobowe w formie dopełnienia

Zaimki osobowe w formie dopełnienia stosuje się, aby zastąpić rzeczowniki będące dopełnieniem bliższym lub dalszym zdania składowego.

Przykłady
 • Give the book to me.
 • The teacher wants to talk to you.
 • Jake is hurt because Bill hit him.
 • Rachid recieved a letter from her last week.
 • Mark can't find it.
 • Don't be angry with us.
 • Tell them to hurry up!

Przymiotniki dzierżawcze

Przymiotniki dzierżawcze nie są zaimkami, ale bardziej określnikami. Przydatne będzie przyswojenie ich w tym samym czasie, gdy uczymy się zaimków, ponieważ są bardzo podobne do zaimków dzierżawczych. Przymiotniki dzierżawcze pełnią funkcję przymiotników, i jako takie poprzedzają rzeczownik, który modyfikują. Nie zastępują w żaden sposób rzeczownika, tak jak ma to miejsce w przypadku zaimków.

Przykłady
 • Did mother find my shoes?
 • Mrs. Baker wants to see your homework.
 • Can Jake bring over his baseball cards?
 • Samantha will fix her bike tomorrow.
 • The cat broke its leg.
 • This is our house.
 • Where is their school?

Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze zastępują rzeczowniki, zarówno w funkcji podmiotu, jak i dopełnienia w zdaniu. Trzeba pamiętać, że zastępowany rzeczownik musi być zrozumiały z kontekstu.

Przykłady
 • This bag is mine.
 • Yours is not blue.
 • That bag looks like his.
 • These shoes are not hers.
 • That car is ours.
 • Theirs is parked in the garage.

Zaimki zwrotne i emfatyczne

Zaimki zwrotne i emfatyczne są identyczne w formie, ale pełnią różne funkcje w zdaniu.

Zaimki zwrotne odnoszą się bezpośrednio do podmiotu zdania składowego, ponieważ sam podmiot danej czynności jest także dopełnieniem bliższym lub dalszym. Trzeba pamiętać o tym, że tylko niektóre typy czasowników mogą być zwrotne. Nie jest możliwe także usunięcie zaimka zwrotnego ze zdania, dlatego że pozostała część zdania stałaby się niepoprawna gramatycznie.

Przykłady
 • I told myself to calm down.
 • You cut yourself on this nail?
 • He hurt himself on the stairs.
 • She found herself in a dangerous part of town.
 • The cat threw itself under my car!
 • We blame ourselves for the fire.
 • The children can take care of themselves.

Zaimki emfatyczne podkreślają podmiot w zdaniu, ale nie stanowią podmiotu czynności. Można zawsze usunąć zaimek emfatyczny ze zdania bez obawy o dużą zmianę znaczenia, jedynie zniknie zaakcentowanie podmiotu. Zaimki emfatyczne mogą występować bezpośrednio po podmiocie zdania składowego lub też na jego końcu.

Przykłady
 • I made these cookies myself.
 • You yourself asked Jake to come.
 • The Pope himself pardoned Mr. Brown.
 • My teacher didn't know the answer herself.
 • The test itself wasn't scary, but my teacher certainly is.
 • We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
 • They themselves told me the lost shoe wasn't a problem.