Zastosowanie czasownika „propose”

Propose + rzeczownik odczasownikowy (gerund) przybiera znaczenie czasownika suggest. Oznacza to samo wtedy, gdy po tym czasowniku występuje zdanie wprowadzone za pomocą that.

Przykłady
  • John proposed going to the debate.
  • I proposed having lunch together.
  • Who proposed eating at this restaurant?
  • I propose that we buy a smaller car.
  • I propose buying a smaller car.

Propose + bezokolicznik oznacza to samo, co czasownik intend lub offer.

Przykłady
  • The Government proposes to bring in new laws.
  • I propose to finish this meeting tomorrow.
  • He proposed to go so I didn't have to.
  • Janet has proposed to take notes and circulate them afterwards.