Zastosowanie przymiotników w języku angielskim

Przymiotniki w języku angielskim są nieodmienne. Ich forma nie zmienia się w zależności od rodzaju czy liczby rzeczownika.

Przykłady
 • This is a hot potato.
 • Those are some hot potatoes.

Aby podkreślić lub wzmocnić znaczenie przymiotnika, stawiamy przysłówki very lub really przed przymiotnikiem, który chcemy wzmocnić.

Przykłady
 • This is a very hot potato
 • Those are some really hot potatoes.

Przymiotniki w języku angielskim występują zwykle przed rzeczownikiem modyfikowanym.

Przykłady
 • The beautiful girl ignored me.
 • The fast red car drove away.

Przymiotniki mogą również występować po czasownikach stanu i percepcji, czyli: to be, to seem, to look oraz to taste.

Przykłady
 • Italy is beautiful.
 • I don't think she seems nice at all.
 • You look tired.
 • This meat tastes funny.

Niektóre wyjątki

Przymiotniki występują po rzeczowniku w niektórych utartych wyrażeniach.

Przykłady
 • The Princess Royal is visiting Oxford today.
 • The President elect made a speech last night.
 • He received a court martial the following week.

Przymiotniki involved, present oraz concerned mogą występować zarówno przed, jak i po rzeczowniku, który modyfikują. Jednakże znaczenie zmienia się w zależności od miejsca przymiotnika.

Przykłady
Przymiotnik występujący po rzeczowniku Znaczenie Przymiotnik poprzedzający rzeczownik Znaczenie
I want to see the people involved. Chcę zobaczyć osoby, które miały z tym coś wspólnego. It was an involved discussion. To była szczegółowa i złożona dyskusja.
Here is a list of the people present at the meeting. Oto lista osób obecnych na spotkaniu. The present situation is not sustainable. Obecna sytuacja nie jest do utrzymania.
I need to see the man concerned by this accusation. Muszę zobaczyć oskarżonego. A concerned father came to see me today. Przyszedł do mnie dziś zatroskany ojciec.