III okres warunkowy

Tworzenie III okresu warunkowego

W III okresie warunkowym używamy czasu przeszłego Past Perfect w zdaniach składowych wprowadzanych za pomocą if i trybu przypuszczającego Perfect Conditional lub Perfect Continuous Conditional.

Zdanie wprowadzone za pomocą if (warunek) Zdanie główne (rezultat)
If + czas przeszły Past Perfect tryb przypuszczający Perfect Conditional lub Perfect Continuous Conditional
If this thing had happened that thing would have happened.

We wszystkich okresach warunkowych, kolejność zdań składowych nie jest stała. Gdy chcemy zmienić kolejność zdań składowych, może zajść potrzeba uporządkowania zaimków i dostosowania interpunkcji, lecz znaczenie nie ulegnie zmianie.

Przykłady
 • If it had rained, you would have gotten wet.
 • You would have gotten wet if it had rained.
 • You would have passed your exam if you had worked harder.
 • If you had worked harder, you would have passed your exam.
 • I would have believed you if you hadn't lied to me before.
 • If you hadn't lied to me before, I would have believed you.

Zastosowanie

III okres warunkowy odnosi się do warunku niemożliwego do spełnienia w przeszłości i jego prawdopodobnego rezultatu w przeszłości. Zdania tego typu mają naturę czysto hipotetyczną i są nierzeczywiste, ponieważ w chwili obecnej jest już zbyt późno, aby istniał dany warunek lub jego konsekwencja. Stosowanie III okresu warunkowego sugeruje zawsze pewien żal. Rzeczywistość stoi tu w sprzeczności do tego, co wyraża zdanie. W zdaniach mamy do czynienia z czasem przeszłym i sytuacją hipotetyczną.

Przykłady
 • If I had worked harder I would have passed the exam. (Ale nie włożyłem dużo wysiłku, więc nie zdałem egzaminu.)
 • If I had known you were coming I would have baked a cake. (Ale nie wiedziałem, więc nie upiekłem ciasta.)
 • I would have been happy if you had called me on my birthday. (Ale do mnie nie zadzwoniłeś, więc nie jestem zadowolony.)

W III okresie warunkowym możemy także stosować czasowniki modalne w zdaniu głównym, zamiast would, aby wyrazić stopień pewności, przyzwolenie lub zalecenie odnośnie rezultatu.

Przykłady
 • If I had worked harder I might have passed the exam.
 • You could have been on time if you had caught the bus.
 • If he called you, you could go.
 • If you bought my school supplies for me, I might be able to go to the park.
Formy ściągnięte

Zarówno would, jak i had mogą być skrócone do 'd, co może być mylące, jeśli nie znamy jeszcze dobrze III okresu warunkowego. Należy zatem pamiętać o dwóch zasadach:
1. would nigdy nie występuje w zdaniach wprowadzanych za pomocą if; więc jeśli 'd wystąpi w zdaniach wprowadzanych za pomocą if, to musi być to forma ściągnięta od had.
2. had nigdy nie występuje przed have; więc jeśli 'd pojawi się po zaimku, ale tuż przed have, to musi być to forma ściągnięta od would.

Przykłady
 • If I'd known you were in hospital, I'd have visited you.
 • If I had known you were in hospital, I would have visited you.
 • I'd have bought you a present if I'd known it was your birthday.
 • I would have bought you a present if I had known it was your birthday.
 • If you'd given me your e-mail, I'd have written to you.
 • If you had given me your e-mail, I would have written to you.

Tryb przypuszczający Perfect Conditional

Tryb przypuszczający Perfect Conditional składa się z trzech elementów:
would + have + imiesłów czasu przeszłego past participle
Have występujące po imiesłowie czasu przeszłego past participle stosujemy także w innych konstrukcjach. Forma ta nosi nazwę perfect infinitive.

Podmiot + would + have + imiesłów czasu przeszłego past participle
He would have gone
They would have stayed
Czasownik to go w trybie przypuszczającym perfect conditional
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające Zdanie pytające z przeczeniem
I would have gone I wouldn't have gone Would I have gone? Wouldn't I have gone?
You would have gone You wouldn't have gone Would you have gone? Wouldn't you have gone?
He would have gone He wouldn't have gone Would he have gone? Wouldn't he have gone?
She would have gone She wouldn't have gone Would she have gone? Wouldn't she have gone?
We would have gone We wouldn't have gone Would we have gone? Wouldn't we have gone?
They would have gone They wouldn't have gone Would they have gone? Wouldn't they have gone?