Zaimki nieokreślone

Zaimki nieokreślone nie odnoszą się do konkretnej osoby, przedmiotu bądź miejsca. W języku angielskim istnieje konkretna grupa zaimków nieokreślonych utworzonych za pomocą określnika ilości lub określnika dystrybucji poprzedzonego any, some, every oraz no.

  Osoba Miejsce Przedmiot
Wszystko everyone
everybody
everywhere everything
Część (pozytywnie) someone
somebody
somewhere something
Część (negatywnie) anyone
anybody
anywhere anything
Nic no one
nobody
nowhere nothing

Zaimki nieokreślone z some i any stosuje się do opisu ilości nieokreślonych i niepełnych w ten sam sposób, w który używamy some i any, kiedy występują samodzielnie.

Zaimki nieokreślone umieszczamy w tym samym miejscu, w którym rzeczowniki występują w zdaniu.

Rzeczownik Zaimek nieokreślony
I would like to go to Paris this summer. I would like to go somewhere this summer.
Jim gave me this book. Someone gave me this book.
I won't tell your secret to Sam. I won't tell your secret to anyone.
I bought my school supplies at the mall. I bought everything at the mall.

Zdania twierdzące

W zdaniach twierdzących, zaimki nieokreślone z some opisują nieokreśloną ilość; zaimki nieokreślone z every odnoszą się do pełnej ilości; zaimki nieokreślone z no wskazują nieobecność/brak. Zaimki nieokreślone z no występują często w zdaniach twierdzących w znaczeniu przeczącym, lecz nie sprawia to, że zdania te stają się przeczące, ponieważ brakuje partykuły przeczącej not.

Przykłady
 
 • Everyone is sleeping in my bed.
 • Someone is sleeping in my bed.
 • No one is sleeping in my bed.
 • I gave everything to Sally.
 • He saw something in the garden.
 • There is nothing to eat.
 • I looked everywhere for my keys.
 • Keith is looking for somewhere to live.
 • There is nowhere as beautiful as Paris.

Zaimki nieokreślone utworzone z any mogą występować również w zdaniach oznajmujących ze znaczeniem zbliżonym do every: ktokolwiek, gdziekolwiek, cokolwiek, itp.

Przykłady
 • They can choose anything from the menu.
 • You may invite anybody you want to your birthday party.
 • We can go anywhere you'd like this summer.
 • He would give anything to get into Oxford.
 • Fido would follow you anywhere.

Zdania przeczące

Zdania przeczące tworzy się wyłącznie za pomocą zaimków nieokreślonych zawierających any.

Przykłady
 • I don't have anything to eat.
 • She didn't go anywhere last week.
 • I can't find anyone to come with me.

Wiele zdań przeczących, zawierających zaimek nieokreślony z any można przekształcić w zdania twierdzące o znaczeniu przeczącym, używając zaimka nieokreślonego z no. Należy jednak pamiętać o zmianie znaczenia przy przekształcaniu zdania - zdanie zawierające zaimek nieokreślony z no ma silniejsze znaczenie i sugeruje charakter emocjonalny, na przykład: defensywność, desperację, złość, itp.

Przykłady
 • I don't know anything about it. = neutralne
 • I know nothing about it. = defensywne
 • I don't have anybody to talk to. = neutralne
 • I have nobody to talk to. = desperackie
 • There wasn't anything we could do. = neutralne
 • There was nothing we could do. = defensywne

Pytania zawierające przeczenie

Zaimki nieokreślone z every, some i any możemy stosować do tworzenia pytań zawierających przeczenie. Zazwyczaj na te pytania możemy udzielić odpowiedzi „yes” lub „no”.

Zaimki utworzone za pomocą any i every służą do formułowania prawdziwych pytań, podczas gdy some zwykle sugeruje pytanie, na które znamy już odpowiedź lub się jej domyślamy.

Przykłady
 • Is there anything to eat?
 • Did you go anywhere last night?
 • Is everyone here?
 • Have you looked everywhere?

Pytania te można przekształcić w pytania pozorne lub retoryczne dodając do nich przeczenie. Gdy osoba mówiąca zadaje pytanie tego typu, spodziewa się odpowiedzi „No”.

Przykłady
 • Isn't there anything to eat?
 • Didn't you go anywhere last night?
 • Isn't everyone here?
 • Haven't you looked everywhere?

Zaimki nieokreślone utworzone z some występują wyłącznie w pytaniach, na które wydaje nam się, że znamy już odpowiedź lub w pozornych pytaniach (zaproszeniach, prośbach, itp.). Osoba zadająca te pytania spodziewa się odpowiedzi „Yes”.

Przykłady
 • Are you looking for someone?
 • Have you lost something?
 • Are you going somewhere?
 • Could somebody help me, please? = prośba
 • Would you like to go somewhere this weekend? = zaproszenie

Pytania te mogą być wzmocnione, jeśli dodamy przeczenie. W tym przypadku, osoba mówiąca jest całkowicie pewna, że otrzyma odpowiedź twierdzącą „Yes”.

Przykłady
 • Aren't you looking for someone?
 • Haven't you lost something?
 • Aren't you going somewhere?
 • Couldn't somebody help me, please?
 • Wouldn't you like to go somewhere this weekend?