Czas Present Perfect

Definicja czasu Present Perfect

Czas Present Perfect stosujemy, aby wskazać związek między teraźniejszością i przeszłością. Czas czynności osadzony jest w niesprecyzowanej przeszłości i bardziej istotny jest jej rezultat niż sama czynność.

UWAGA! Rodzimi użytkownicy języka polskiego mogą mieć spory dylemat czy zakwalifikować ten czas jako przeszły, czy teraźniejszy.
Czas Present Perfect stosujemy, aby wyrazić:
 • czynność lub sytuację rozpoczętą w przeszłości, która jest kontynuowana w teraźniejszości, na przykład: I have lived in Bristol since 1984 (= Nadal tu mieszkam.)
 • czynność wykonywaną w okresie czasu, który jeszcze się nie skończył. She has been to the cinema twice this week (= Tydzień jeszcze się nie skończył.)
 • powtarzającą się czynność w niesprecyzowanym okresie czasu między przeszłością a teraźniejszością. We have visited Portugal several times.
 • czynność ukończoną w bardzo nieodległej przeszłości, wyrażoną za pomocą przysłówka just. I have just finished my work.
 • czynność, której moment wykonania nie jest istotny. He has read 'War and Peace'. (= Rezultat, czyli przeczytanie książki jest istotne.)

Uwaga: Kiedy pytamy się lub dostarczamy dodatkowych informacji o tym kiedy, gdzie i kto wykonał daną czynność, używamy wtedy czasu Past Simple. Aby poczytać więcej o wyborze pomiędzy czasem Present Perfect a Past Simple, wystarczy odwiedzić tę stronę.

Czynności rozpoczęte w przeszłości, które są kontynuowane w teraźniejszości
 • They haven't lived here for years.
 • She has worked in the bank for five years.
 • We have had the same car for ten years.
 • Have you played the piano since you were a child?
Kiedy okres czasu, do którego odnosimy się w zdaniu, jeszcze się nie skończył
 • I have worked hard this week.
 • It has rained a lot this year.
 • We haven't seen her today.
Czynności powtarzające się w bliżej nieokreślonym okresie czasu między przeszłością a teraźniejszością
 • They have seen that film six times
 • It has happened several times already.
 • She has visited them frequently.
 • We have eaten at that restaurant many times.
Czynności ukończone w bardzo niedalekiej przeszłości (+ just)
 • Have you just finished work?
 • I have just eaten.
 • We have just seen her.
 • Has he just left?
Kiedy dokładny moment wykonania danej czynności jest nieistotny lub nieznany
 • Someone has eaten my soup!
 • Have you seen 'Gone with the Wind'?
 • She's studied Japanese, Russian, and English.

Poczytaj więcej o stosowaniu czasu Present Perfect z wyrazami: ever, never, already, i yet oraz o stosowaniu czasu Present Perfect z wyrazami for i since.

Tworzenie czasu Present Perfect

Formy czasu Present Perfect składają się z dwóch elementów: odpowiedniej formy czasownika posiłkowego to have (czas teraźniejszy) + imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego. Forma imiesłowu czasu przeszłego czasowników regularnych to: forma podstawowa + końcówka -ed, na przykład: played, arrived, looked. W przypadku czasowników nieregularnych spójrz na tabelę czasowników nieregularnych w sekcji zatytułowanej „Czasowniki”.

Zdanie twierdzące
Podmiot to have imiesłów czasu przeszłego
She has visited.
Zdanie przeczące
Podmiot to have + not imiesłów czasu przeszłego
She has not (hasn't) visited.
Zdanie pytające
to have podmiot imiesłów czasu przeszłego
Has she visited?
Zdanie pytające z przeczeniem
to have + not podmiot imiesłów czasu przeszłego
Hasn't she visited?
To Walk w czasie Present Perfect
Zdanie twierdzące Zdanie przeczące Zdanie pytające
I have walked I haven't walked Have I walked?
You have walked You haven't walked. Have you walked?
He, she, it has walked He, she, hasn't walked Has he, she, it walked?
We have walked We haven't walked Have we walked?
You have walked You haven't walked Have you walked?
They have walked They haven't walked Have they walked?