Tworzenie bezokolicznika

Tworzenie bezokolicznika

Bezokolicznik jest podstawową formą czasownika. W języku angielskim, kiedy mówimy o bezokoliczniku, z reguły mamy na myśli bezokolicznik czasu teraźniejszego, który jest najczęściej stosowany. Jednakże istnieją jeszcze cztery inne formy bezokolicznika: bezokolicznik czasu przeszłego (perfect infinitive), bezokolicznik ciągły czasu przeszłego (perfect continuous infinitive), bezokolicznik ciągły czasu teraźniejszego (continuous infinitive), oraz bezokolicznik bierny (passive infinitive).

Bezokolicznik czasu teraźniejszego występuje w dwóch formach:

 • bezokolicznik = to + forma podstawowa
 • bezokolicznik bazowy = forma podstawowa

Forma bazowa bezokolicznika to forma czasownika, którą można znaleźć w słowniku.

Bezokolicznik Bezokolicznik bazowy
to sit sit
to eat eat
to have have
to remember remember

Przeczenie za pomocą bezokolicznika tworzymy dodając not przed którąkolwiek formą bezokolicznika.

Przykłady
 • I decided not to go to London.
 • He asked me not to be late.
 • I'd like you not to sing so loudly.
 • I'd rather not eat meat.
 • I might not come.

Zastosowanie bezokolicznika (to-infinitive)

Bezokolicznik stosujemy w wielu konstrukcjach zdaniowych, często wyrażających cel czyjejś czynności lub opinii. Bezokolicznik może występować także z wieloma różnymi czasownikami. Odwiedź stronę o czasownikach, po których występują bezokoliczniki.

Bezokolicznik (to-infinitive) wskazuje cel lub zamiar czynności

W tym przypadku to oznacza to samo co in order to lub so as to.

Przykłady
 • She came to collect her pay cheque.
 • The three bears went to find firewood.
 • I am calling to ask you about dad.
 • You sister has gone to finish her homework.
Bezokolicznik (to-infinitive) w funkcji podmiotu zdania

Jest to zastosowanie formalne i jest znacznie częściej spotykane w języku pisanym niż w mowie.

Przykłady
 • To be or not to be, that is the question.
 • To know her is to love her.
 • To visit the Grand Canyon is my life-long dream.
 • To understand statistics, that is our aim.
Bezokolicznik (to-infinitive) wskazuje do czego coś może być lub będzie użyte

W tym przypadku bezokolicznik występuje po rzeczowniku lub zaimku.

Przykłady
 • The children need a garden to play in.
 • I would like a sandwich to eat.
 • I don't have anything to wear.
 • Would you like something to drink?
Bezokolicznik (to-infinitive) po przymiotnikach

Możemy wyróżnić wspólny schemat dla bezokolicznika występującego z przymiotnikiem, który wygląda następująco:
podmiot + to be + przymiotnik + for/of ktoś + bezokolicznik (to-infinitive) + pozostała część zdania

Podmiot + to be + przymiotnik + for/of ktoś + bezokolicznik (to-infinitive) + pozostała część zdania
It is good   to talk.  
It is good of you to talk to me.
It is important   to be patient.  
It is important for Jake to be patient with his little brother.
I am happy   to be here.
The dog is naughty   to destroy our couch.
Bezokolicznik (to-infinitive) służący do komentowania lub oceniania

Możemy użyć bezokolicznika komentując bądź oceniając rzeczownik w następujący sposób:
podmiot + to be + fraza nominalna + bezokolicznik (to-infinitive)

Podmiot + to be + fraza nominalna + bezokolicznik (to-infinitive)
It was a stupid place to park.
That is a dangerous way to behave.
What you said was a rude thing to say.
This is the right thing to do.
Those were the wrong kind of eggs to buy.
Jim is the best person to hire.
Bezokolicznik (to-infinitive) z przysłówkami

Bezokolicznika (to-infinitive) używamy często z przysłówkami too i enough, aby wyrazić zadowolenie lub niezadowolenie. Stawiamy too i enough przed lub za przymiotnikiem, przysłówkiem lub rzeczownikiem, który modyfikują, zachowując ich miejsce w zdaniu w ten sam sposób, gdyby nie było w zdaniu bezokolicznika. Bezokolicznik wyjaśnia powód zbyt dużej, zbyt małej, lub niewystarczającej ilości. Przeważnie możemy usunąć ze zdania bezokolicznik i wszystko co po nim występuje, pozostawiając zdanie, które nadal jest gramatycznie poprawne.

Przykłady
 • There's too much sugar to put in this bowl.
 • I had too many books to carry.
 • This soup is too hot to eat.
 • She was too tired to work.
 • He arrived too late to see the actors.
 • I've had enough food to eat.
 • She's old enough to make up her own mind.
 • There isn't enough snow to ski on.
 • You're not old enough to have grand-children!
Bezokolicznik (to-infinitive) z zaimkami pytającymi

Czasowniki ask, decide, explain, forget, know, show, tell, understand mogą poprzedzać zaimki pytające, takie jak where, how, what, who, when + bezokolicznik (to-infinitive).

Przykłady
 • She asked me how to use the washing machine.
 • Do you understand what to do?
 • Tell me when to press the button.
 • I've forgotten where to put this little screw.
 • I'm not sure I know who to call.

Zastosowanie bezokolicznika bazowego (zero infinitive)

Bezokolicznik bazowy po czasownikach posiłkowych
Przykłady
 • She can't speak to you.
 • He should give her some money.
 • Shall I talk to him?
 • Would you like a cup of coffee?
 • I might stay another night in the hotel.
 • They must leave before 10.00 a.m.
Bezokolicznik bazowy po czasownikach percepcji

Konstrukcja zdań z czasownikami zmysłu: czasownik + dopełnienie + bezokolicznik bazowy (zero infinitive).

Przykłady
 • He saw her fall from the cliff.
 • We heard them close the door.
 • They saw us walk toward the lake.
 • She felt the spider crawl up her leg.
Bezokolicznik bazowy po czasownikach make i let
Przykłady
 • Her parents let her stay out late.
 • Let's go to the cinema tonight.
 • You made me come with you.
 • Don't make me study that boring grammar book!
Bezokolicznik bazowy po wyrażeniu „had better”
Przykłady
 • We had better take some warm clothing.
 • She had better ask him not to come.
 • We had better reserve a room in the hotel.
 • You'd better give me your address.
 • They had better work harder on their homework.
Bezokolicznik bazowy z why

Zaimek pytający why występuje przed bezokolicznikiem bazowym, gdy coś sugerujemy.

Przykłady
 • Why wait until tomorrow?
 • Why not ask him now?
 • Why leave before the end of the game?
 • Why walk when we can go in the car?
 • Why not buy a new bed?