Cambridge C2 Proficiency (CPE)

Egzamin Cambridge English: C2 Proficiency, wcześniej znany również jako CPE, jest egzaminem na najwyższym poziomie w zestawie egzaminów Cambridge English. Uzyskanie certyfikatu biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim Cambridge C2 dowodzi, że uczeń opanował język angielski na poziomie zbliżonym do ojczystego i może uczyć się lub pracować w dowolnym środowisku posługującym się językiem angielskim.

Podobnie jak wszystkie egzaminy Cambridge English, CPE jest egzaminem typu „pass/fail”. Ci, którzy zdadzą go pomyślnie, otrzymają certyfikat, który nie traci ważności. Egzamin CPE może mieć tradycyjną formę papierową lub komputerową. W obu przypadkach łączny czas trwania to 236 minut.

Struktura egzaminu

Egzamin CPE sprawdza wszystkie cztery umiejętności: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Jest opracowany w następujący sposób:

Część 1. (90 minut) – Pierwsza część egzaminu C2 Proficiency sprawdza rozumienie tekstu czytanego, gramatykę i słownictwo. Ta część składa się z trzech sekcji i zawiera łącznie 53 pytania: pytania wielokrotnego wyboru, pytania z uzupełnianiem luk, pytania na dopasowanie. Łącznie w tej części egzaminu CPE znajduje się około 3000 słów do przeczytania. Cały tekst to autentyczne wypowiedzi pisemne pochodzące z książek, gazet, magazynów oraz Internetu.

Część 2. (90 minut) – Druga część egzaminu C2 Proficiency sprawdza umiejętność pisania. Znajdują się tu dwie sekcje. W pierwszej sekcji uczeń czyta dwa krótkie teksty, a następnie ma za zadanie napisać esej podsumowujący argumenty zawarte w obu tekstach i przedstawić własne opinie na temat tych samych zagadnień. W drugiej sekcji uczeń ma możliwość wyboru jednego z pięciu tekstów do napisania, w tym jeden, który zainspirowany jest książką z literatury angielskiej, którą uczeń musiał przeczytać przed przystąpieniem do egzaminu. Akceptowane książki są od czasu do czasu zmieniane.

Część 3. (40 minut) – Trzecia część egzaminu C2 Proficiency sprawdza rozumienie ze słuchu. Uczeń słyszy nagrane wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego i odpowiada na pytania dotyczące tego, co usłyszał. Każde nagranie jest odtwarzane dwukrotnie. W nagraniach mogą występować różne angielskie akcenty, które są zaczerpnięte głównie z radia, telewizji i innych autentycznych wypowiedzi w naturalnym tempie. W tej części znajduje się łącznie 30 pytań podzielonych na cztery sekcje.

**Część 4. **(16 minut) – Ostatnia część egzaminu C2 Proficiency sprawdza umiejętność mówienia w języku angielskim. Uczniowie zdają egzamin ustny CPE w parach. Egzamin ustny może odbywać się w innym dniu niż pozostałe części egzaminu, w zależności od harmonogramu centrum egzaminacyjnego. Egzamin ustny składa się z trzech krótkich sekcji, w tym jednej sekcji, podczas której uczeń rozmawia samodzielnie z egzaminatorem, oraz dwóch pozostałych, podczas których uczeń rozmawia z drugą egzaminowaną osobą.

Punktacja

Od 2016 roku do wszystkich egzaminów Cambridge English przygotowywane są raporty wykorzystujące tę samą skalę punktacji. Egzaminy niższego poziomu wiążą się z wynikami w niższym zakresie skali, a trudniejsze egzaminy wiążą się z wyższymi wynikami na tej samej skali. Prawidłowe punkty z egzaminu C2 Proficiency wahają się od 180 do 230. Wynik 200 lub wyższy jest uznawany za „pass” i uczniowie z tym wynikiem otrzymają certyfikat Cambridge C2 English Proficiency, który odpowiada poziomowi C2 w języku angielskim według skali CEFR. Uczniowie z wynikiem od 180 do 199 otrzymują certyfikat języka angielskiego C1.

Każdy uczeń otrzymuje swoje wyniki z egzaminu CPE wraz z podziałem na cztery umiejętności, jak również wynik ogólny i odpowiadający mu poziom według skali CEFR. Jeśli uzyskasz pozytywny wynik na egzaminie C2 Proficiency, certyfikat jest wydawany i nigdy nie wygasa, ale jeśli Twój ogólny wynik jest niższy niż 180, otrzymasz tylko raport o wynikach.

Zanim zapiszesz się na egzamin C2 Proficiency, który jest wymagającym i sprawdzającym bardzo zaawansowane umiejętności egzaminem, skorzystaj z bezpłatnego testu poziomującego Cambridge dostępnego online, aby sprawdzić, czy Twoja znajomość języka angielskiego jest wystarczająca, aby podejść do tego egzaminu.