Cambridge A2 Key (KET)

Egzamin Cambridge English A2 Key, inaczej poprzednio znany jako egzamin KET, którego pełna nazwa brzmi Cambridge Key English Test, jest przeznaczony dla uczniów na poziomie podstawowym języka angielskiego. Jest to najniższy poziom egzaminu Cambridge oferowany dorosłym spoza Wielkiej Brytanii. Podobnie jak wszystkie egzaminy Cambridge English, egzamin A2 Key jest egzaminem typu „pass/fail”. Ci, którzy zdadzą go pomyślnie, otrzymają certyfikat, który nie traci ważności. Egzamin Cambridge A2 Key może mieć tradycyjną formę papierową lub być przeprowadzany z wykorzystaniem komputera. W obu przypadkach całkowity czas trwania to 110 minut.

Struktura egzaminu

Egzamin A2 Key sprawdza wszystkie cztery umiejętności - słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie - podzielone na trzy części o następującej strukturze:

Część 1. (60 minut) – Pierwsza część egzaminu KET sprawdza jednocześnie rozumienie tekstu czytanego i umiejętność pisania. Jest ona podzielona na 9 mniejszych sekcji, które zawierają łącznie 56 pytań. Pytania w pierwszej części egzaminu to pytania wielokrotnego wyboru, po czym następują zadania na uzupełnianie luk, a w ostatniej sekcji pojawia się polecenie bardzo krótkiej wypowiedzi pisemnej. Materiał do przeczytania i krótkie wypowiedzi pisemne są na podstawowym poziomie języka angielskiego.

Część 2. (24 minuty nagrań + 6 dodatkowych minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi) – Druga część egzaminu KET sprawdza rozumienie ze słuchu. Znajduje się tu kilka krótkich nagrań z codziennym angielskim, mówionym powoli i wyraźnie oraz pytania dotyczące nagrań. Każde nagranie jest odtwarzane dwukrotnie. Niektóre pytania to pytania wielokrotnego wyboru, a inne polegają na uzupełnieniu luk. W tej części znajduje się łącznie 25 pytań.

Część 3. (8 do 10 minut) – Ostatnia część egzaminu KET sprawdza umiejętność mówienia w języku angielskim. Uczniowie są łączeni w pary i proszeni o nawiązanie rozmowy z egzaminatorem, a następnie ze sobą. Rozmowa w grupie ma być bardziej realistyczna niż sytuacja, w której rozmowa odbywa się tylko pomiędzy dwiema osobami. Obecny jest także drugi egzaminator, który obserwuje i ocenia, ale nie uczestniczy w konwersacji. Ustna część egzaminu może być przeprowadzona w innym dniu niż dwie pierwsze części egzaminu A2 Key, w zależności od harmonogramu centrum egzaminacyjnego.

Punktacja

Do wszystkich egzaminów Cambridge English przygotowywane są raporty wykorzystujące tę samą skalę punktacji, chociaż w przeszłości każdy egzamin używał innej skali. Obecnie egzaminy niższego poziomu oznaczają wyniki w niższym zakresie skali, a trudniejsze egzaminy oznaczają wyniki wyższe na tej samej skali. Ważny punkty z egzaminu A2 Key wahają się od 100 do 150. Wynik 120 lub wyższy jest uznawany za „pass” i uczniowie z tym wynikiem otrzymają certyfikat egzaminu KET, który odpowiada poziomowi A2 w języku angielskim według skali CEFR. Uczniowie, którzy uzyskają wynik 140 lub wyższy na egzaminie A2 Key otrzymają certyfikat Cambridge Key English Test dla poziomu B1. Uczniowie z wynikiem od 100 do 119 otrzymają certyfikat języka angielskiego A1.

Pierwsza część egzaminu A2 key jest warta 50% całkowitej liczby punktów. Druga i trzecia część egzaminu odpowiadają kolejno 25% całkowitego wyniku. Każdy uczeń otrzymuje swoje wyniki z egzaminu KET wraz z podziałem na trzy części, jak również wynik ogólny i odpowiadający mu poziom według skali CEFR. Czas dostarczenia wyników i certyfikatów różni się w zależności od ośrodka egzaminacyjnego.

Następnym egzaminem Cambridge English jest egzamin B1 Preliminary. Aby zdecydować, który poziom egzaminu Cambridge jest odpowiedni dla Ciebie, test poziomujący Cambridge dostępny online to szybkie i proste narzędzie.