TOEIC Speaking & Writing

Egzamin TOEIC Speaking & Writing jest jedną z dwóch wersji TOEIC. Jest to nowsza wersja i jest rzadziej wybierana niż egzamin TOEIC Listening & Reading.

Struktura testu

Egzamin TOEIC Speaking & Writing trwa około 80 minut, z czego pierwsze 20 minut poświęconych jest części ustnej, a pozostała godzina części pisemnej. Cały egzamin odbywa się na komputerze, więc osoby przystępujące do egzaminu muszą być w stanie napisać swoje odpowiedzi na klawiaturze i następnie nagrać odpowiedzi ustne w celu późniejszego uzyskania punktów.

Punktacja

Egzamin TOEIC Speaking & Writing jest oceniany w zakresie od 0 do 400 punktów, przy czym równą wagę przypisuje się części ustnej (0-200 punktów) i części pisemnej (również 0-200 punktów). Do tej wersji TOEIC można przystąpić w tej samej sesji egzaminacyjnej, podczas której uczeń podchodzi do egzaminu Reading & Listening lub można podejść tylko do jednej z tych wersji. Niektóre autoryzowane centra lub instytucje egzaminacyjne mogą również oferować możliwość zdawania dwóch części egzaminu oddzielnie, tzn. tylko części ustnej lub tylko części pisemnej.