Cambridge B2 First Certificate (FCE)

Egzamin Cambridge English: B2 First, wcześniej znany również jako egzamin FCE lub Cambridge First Certificate, jest przeznaczony dla uczniów średnio zaawansowanych. Jest najpopularniejszy z pakietu egzaminów Cambridge English, ponieważ często B2 to minimalny poziom wymagany przez programy uniwersyteckie w krajach anglojęzycznych.

Podobnie jak wszystkie egzaminy Cambridge English, B2 First Certificate jest egzaminem typu „pass/fail”. Ci, którzy zdadzą go pomyślnie, otrzymają certyfikat, który nie traci ważności. Egzamin FCE może mieć tradycyjną formę papierową lub komputerową. W obu przypadkach łączny czas trwania to 209 minut.

Struktura egzaminu

Egzamin Cambridge B2 First Certificate sprawdza wszystkie cztery umiejętności: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Jest opracowany w następujący sposób:

Część 1. (75 minut) – Pierwsza część egzaminu B2 First Certificate sprawdza rozumienie tekstu czytanego, znajomość gramatyki oraz słownictwa. Ta część zawiera łącznie 52 pytania: pytania wielokrotnego wyboru, pytania z uzupełnianiem luk, pytania na dopasowanie. W tej części FCE znajduje się około 2200 słów do przeczytania.

Część 2. (80 minut) – Druga część egzaminu FCE sprawdza umiejętność pisania. Należy napisać dwa teksty, każdy od 140 do 190 słów. Pierwsze polecenie to esej. W drugim poleceniu można wybrać spośród różnych form wypowiedzi pisemnej: artykuł, list, recenzja itp.

Część 3. (40 minut) – Trzecia część egzaminu B2 First Certificate to rozumienie ze słuchu. Zadaniem jest wysłuchanie krótkich wypowiedzi, rozmów lub innych form wypowiedzi rodzimego użytkownika języka angielskiego i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co usłyszałeś. Każde nagranie jest odtwarzane dwukrotnie. W tej części znajduje się łącznie 30 pytań.

Część 4. (14 minut) – Ostatnia część egzaminu FCE sprawdza umiejętność mówienia w języku angielskim. Uczniowie przystępują do tej części egzaminu w parach i może to mieć miejsce w innym dniu niż pozostałe trzy części egzaminu, w zależności od centrum egzaminacyjnego. Egzamin ustny składa się z czterech krótkich sekcji - w trakcie dwóch pierwszych następuje samodzielna wypowiedź i podczas ostatnich dwóch następuje rozmowa z drugą egzaminowaną osobą.

Punktacja

Od 2016 roku do wszystkich egzaminów Cambridge przygotowywane są raporty wykorzystujące tę samą skalę punktacji. Egzaminy niższego poziomu wiążą się z wynikami w niższym zakresie skali, a trudniejsze egzaminy z wyższymi wynikami na tej samej skali. Punkty z egzaminu FCE wahają się od 140 do 190. Wynik 160 lub wyższy jest uznawany za „pass” i uczniowie z tym wynikiem otrzymają certyfikat Cambridge First Certificate, który odpowiada poziomowi B2 w języku angielskim według skali CEFR. Uczniowie, którzy uzyskają wynik 180 lub wyższy na egzaminie FCE otrzymają certyfikat Cambridge First Certificate dla poziomu C1. Uczniowie z wynikiem od 140 do 160 otrzymają certyfikat języka angielskiego na poziomie B1.

Pierwsza część egzaminu FCE jest warta 40% całkowitej liczby punktów. Druga, trzecia i czwarta część są warte po 20% całkowitej liczby punktów. Każdy uczeń otrzymuje swoje wyniki z egzaminu FCE wraz z podziałem według czterech umiejętności, jak również wynik ogólny i odpowiadający mu poziom według skali CEFR. Jeżeli uczeń zdał egzamin FCE, to otrzyma również certyfikat Cambridge English Certificate, który nie posiada terminu ważności.

Następnym egzaminem w ofercie Cambridge English jest C1 Advanced. Aby określić, który z egzaminów Cambridge jest odpowiedni do Twoich umiejętności, możesz przystąpić do bezpłatnego testu poziomującego dostępnego online. Test można ukończyć w mniej niż pół godziny i uzyskać orientacyjną ocenę.