IELTS Słuchanie

Słuchanie jest pierwszą częścią egzaminu IELTS. Część słuchania jest identyczna w obu wersjach egzaminu: Academic i General Training. Część słuchania trwa 40 minut i obejmuje wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego o różnych akcentach (brytyjski, amerykański, australijski itp.). Pierwsze 30 minut składa się z nagrań i czasu przeznaczonego na udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tych nagrań. Ostatnie 10 minut ma pozwolić uczniom na przeniesienie odpowiedzi z arkusza egzaminacyjnego na karty odpowiedzi.

Typy pytań

Odpowiedzi na pytania dotyczące słuchania podczas egzaminu IELTS nie są tylko wielokrotnego wyboru. Pytania mogą być wielokrotnego wyboru, ale mogą polegać również na uzupełnieniu zdań lub stanowić innego rodzaju pisemną odpowiedź. Pytania z części słuchania IELTS są drukowane na arkuszu egzaminacyjnym w takiej samej kolejności, w jakiej odpowiedzi na nie są udzielane na nagraniach. Uczniów zachęca się do zapoznania się z pytaniami przed rozpoczęciem nagrania w celu wsłuchania się w nagranie i znalezienia konkretnych odpowiedzi. Każde nagranie jest odtwarzane tylko raz.

Struktura testu

Słuchanie podczas egzaminu IELTS składa się z 4 części. Pierwsze dwie części zajmują się sytuacjami życia codziennego, a dwie kolejne sytuacjami akademickimi:

Część 1. – Dialog

Część 2. – Monolog

Część 3. – Dialog

Część 4. – Monolog

Punktacja

Część słuchania na egzaminie IELTS składa się łącznie z 40 pytań, przy czym każde z nich warte jest 1 punkt. Łączny wynik wynosi od 0 do 40 punktów i jest on następnie przeliczany na skalę od 0 do 9. Część słuchania IELTS ma taką samą wagę przy obliczaniu wyniku końcowego, jak pozostałe trzy części egzaminu.