Wyniki z EF SET

Certyfikaty EF SET English Certificate jest oceniane w skali od 0 do 100, która obejmuje zarówno umiejętność słuchania, jak i czytania. EF SET Quick Check jest oceniany na trzypoziomowej skali: niski, średni i wysoki. Uczniowie, którzy ukończą EF SET otrzymują wynik w skali od 0 do 100 za czytanie, wynik w skali od 0 do 100 za słuchanie oraz łączny wynik, również od 0 do 100. Części czytania i słuchania EF SET są jednakowo ważone przy obliczaniu wyniku. Ogólny wynik EF SET jest średnią z wyników za dwie części.

Wskaźniki odniesienia wyników

Wyniki z egzaminu EF SET odpowiadają poziomom CEFR, a zarówno wynik z EF SET, jak i równoważność ze skalą CEFR są podawane w raportach z wynikami z egzaminów. EF SET jest standaryzowanym egzaminem z języka angielskiego, który sprawdza umiejętności uczniów na wszystkich poziomach zaawansowania z porównywalną dokładnością, podczas gdy większość egzaminów z języka angielskiego testuje w sposób precyzyjny poziom średni, ale nie jest w stanie ocenić tak dokładnie uczniów początkujących i zaawansowanych.

Wyniki z egzaminu EF SET English Certificate wykazują korelację z przedziałami wyników egzaminów TOEFL i IELTS. Oznacza to, że punktacja EF SET English Certificate określa umiejętności słuchania i czytania z języka angielskiego równie dobrze, jak te dwa pozostałe egzaminy.

Ważność

Wyniki z egzaminu EF SET nie tracą ważności i mogą być opublikowane bezpośrednio na LinkedIn jako certyfikat z języka angielskiego. Wyniki te mogą być również wykorzystane w kontekście zawodowym, na CV lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej. EF Education First Labs wykorzystuje również zanonimizowane wyniki z egzaminu EF SET do tworzenia corocznego wskaźnika określającego poziom znajomości języka angielskiego EF English Proficiency Index.